Ny teknologi og banebrytende digitale løsninger har ført til raske og hyppige endringer i næringslivet. Hva kjennetegner de lederne som fungerer godt i bransjer og selskaper som gjennomgår store endringer?

Orion Search har snakket med et stort antall ledere som har lyktes med omstillingsprosesser, og vi ser særlig fire viktige egenskaper som kjennetegner den gode «endringslederen»:

1. Fokus på helhet og de store linjene

Det er viktigere å gjøre de riktige tingene, enn å gjøre tingene helt riktig. For at en leder skal få tid til å lede må de de riktige oppgavene prioriteres. Blir lederen for detaljorientert vil tiden gå med til nettopp detaljer, og lederen vil etter hvert miste oversikten og blikket for de styrende faktorene i omstillingsprosessen.

«For at en leder skal få tid til å lede må de de riktige oppgavene prioriteres»

En av lederens viktigste roller når bransjen utsettes for store endringer, er å identifisere utfordringer og muligheter, og å sikre at selskapet har en strategi som gjør at man lykkes. Da kan man ikke grave seg ned i detaljer og drift.

2. Et ønske om å påvirke

Endringslederen har gjerne et sterkt ønske om å påvirke og ha innflytelse. For å skape og drive endring er det viktig med genuint engasjement. Uten dette blir lederen fort anonym og utydelig, og kan dermed miste gjennomslagskraft.

For å få teamet med seg i endringsprosessen, må lederen være klar og tydelig og skape entusiasme rundt det som skal skje med bedriften. Først da kan ressursene i hver enkelt medarbeider mobiliseres, og bidra til en tro på selskapets planer både hos kunder og leverandører.

3. Besluttsomhet

Der man tidligere la tre- til femårsplaner, er det nå mer vanlig med seks- til tolvmånedersplaner, eller rullerende strategier og planer. Tiden fra en strategi er lagt til den er satt ut i livet har blitt dramatisk kortere, og det er et kontinuerlig behov for å utvikle og iverksette nye endringer. Dette krever selvsagt gode analyser og planer, men også besluttsomhet og risikovillighet.

«Det er et kontinuerlig behov for å utvikle og iverksette nye endringer»

Orions funn indikerer at gode endringsledere tør å ta beslutninger, og klarer å agere selv om omgivelsene og beslutningsgrunnlaget er usikkert.

4. Nysgjerrighet og et ønske om å utvikle

Gode endringsledere er på konstant jakt etter forbedring og utvikling. De er aldri fornøyd, og vil stadig identifisere nye muligheter, produktområder eller forbedringer som bedriften kan hente inntekter fra. Dette er en av de sentrale egenskapene hos ledere som lykkes med endringsledelse.

Årsaken til at mange bedrifter mislykkes handler om at selskapet og lederen ikke lykkes med å forstå endringene som rammer bedriften, og ikke har skapt en kultur for stadig endring.

Orion har fått mange innspill i samtalene med gode omstillingsledere. I tillegg til de fire hovedpunktene nevnt over, trekkes blant annet disse punktene frem.

 • Lederen må tåle å stå alene og være modig. Motstand kan komme fra ulike nivåer, både over og under.
 • God informasjon til organisasjonen i prosessen er helt uvurderlig.
 • Involvering av mellomledere. Det er de som er nærmest medarbeiderne og som kan skape bro mellom deres hverdag og de store linjene.
 • Bruk aldri smarte triks, spill med åpne kort.
 • Vær oppmerksom på stille motstand, altså de som bare snakker på gangen, og skap arenaer for involvering hvor ansatte blir hørt.
 • Verdsett intern kompetanse. Ikke bruk for mye ekstern konsulenthjelp.
 • Bygg gjerne ny struktur med nye mennesker for å unngå at de trekker tilbake mot det gamle.
 • Vær mer fokusert på gjennomføring enn metode. Dårlige endringsledere dytter prosedyre foran seg og ber gjerne om ytterligere analyse.
 • Skriv alltid protokoll fra møtene.
 • Legg stor vekt på å holde deadlines. Ikke skap grunnlag for å tvile på fremdriften.
 • Vær synlig i prosessen og gjøre deg tilgjengelig for organisasjonen.